Avis Legal

Avis Legal

Titular del web i dades de contacte. restorant.cat, és un domini a Internet titularitat d'ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 36279, Foli 0094, Full 283.407, amb CIF B63412696, i amb domicili a PRAT DE LA RIBA 91 CP 08206 SABADELL (BARCELONA) d'ESPANYA. Pot posar-se en contacte amb nosaltres: Per telèfon, al número 937265028 per correu electrònic, escrivint a info@restorant.cat

Condicions d'ús.  Les presents condicions d'ús regulen l'accés a aquest web per part dels clients d'ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. i la resta d'usuaris d'Internet. Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents condicions d'ús. ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d'accés al web, així com els continguts en ella inclosos o les condicions d'ús recollides en aquest document. La prestació del servei d'aquest lloc web i aquestes condicions d'ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Limitació de responsabilitat. El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva. L'usuari exonera ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d'aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació. Donada la naturalesa d'Internet, basada en el concepte d'hipervincle, és possible que aquesta web inclogui enllaços a altres llocs web. ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l'accés i utilització dels enllaços a altres facilitats en aquesta web.

Propietat intel·lectual i industrial.  La totalitat d'aquest lloc web: text, imatges, marques, logotips arxius d'àudio i vídeo, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial, sense perjudici d'altres possibles proteccions. Tret que no s'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, SL. L'usuari reconeix que l'ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals de l'usuari i que la reproducció, distribució , comunicació o transformació no expressament autoritzada d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual. L'usuari s'obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets d'ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure en els continguts. Així mateix l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. restorant.cat és un domini registrat per ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. No pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin d'ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit d'ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L ..

Aportacions dels usuaris. Excepte acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l'entorn facin a aquesta web implicaran la cessió automàtica del dret d'imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats , en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com també l'autorització per incorporar aquests continguts en aquells suports (CD-ROM, DVD, paper o altres) que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació del web per part dels seus propietaris.

Política per enllaçar a aquesta web.  Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al lloc web d'ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. s'ha d'atenir a les següents condicions: Ha de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l'enllaç i ha de constar de forma expressa el seu atorgament. L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l'usuari a la pròpia direcció d'ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit d'ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, SL, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web d'ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, SL, incloure'l com a part del seu web o dins d'un dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines o continguts del present lloc. No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d'aquest lloc web o dels serveis que en ella s'ofereixen. L'enllaç (excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina) no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, SL. Sota cap circumstància, ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, SL serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.

Política de privacitat i protecció de dades

Dades sol·licitades.  Per accedir a alguns dels espais de la web serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. Aquests tractaments o fitxers seran inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat d'ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. El responsable del fitxer es compromet a complir l'obligació de secret respecte dels continguts en el fitxer.

Dret d'accés.  El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret accés, rectificació cancel·lació o oposició respecte a quantes dades seves existeixin emmagatzemades a la base de dades d'ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació amb ARCA RESTAURACIÓ I CATERING, S.L. en la direcció PRAT DE LA RIBA 91 CP 08206 SABADELL (BARCELONA) de ESPANYA, adjuntant còpia del DNI del titular de les dades.

Objectius de la recollida de dades.  Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà a l'usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a l'empresa a enviar-los informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l'àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa; en el cas que no desitgin rebre l'esmentada informació n'hi haurà prou amb notificar-ho via correu electrònic a info@restorant.cat en qualsevol moment.

Veracitat de les dades.  L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actuals. En el cas que l'usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s'entendrà que té consentiment exprés per a això d'aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Mesures de seguretat. info@restorant.cat i els seus cessionaris han pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L'usuari tindrà en compte, però, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.